ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 01, 2018

Career Guidance Sessions in 6 Govt Schools of Madduru Mandal, Mahabub Nagar Dist

*Conducting Sessions remote villages is always our ambition. Thanks to Vinayak Friends for arranging sessions in RURAL Villages of Madduru Mandal. These children really need these sessions.* Many are becoming migrants and labors as it's draught area and just 20kms from Karnataka.

*Conducted Career Guidance Session in the following Govt. Schools on 30th Nov, 2018*

*Madduru*
9 to 11am - ZPHS(G) - 145+

11 to 1pm - ZPHS (B) - 145+

*Pediri Pad - 140+*

2.30 to 5pm - with ZPHS of Pediripad, ZPHS of Renivatla, Chenna Reddy Palli students joined

*5.30 to 6.45pm*
KGBV, Madduru - 40


Volunteers:
Bikshapathi
Amma Sreenivas

Sri Vinayaka Friends &  Manavoori Sainikulu Local groups volunteers.

*Thanks for these 2 Groups for arranging such a session to students who are in need*

Love all-Serve all
Team ASWA
99488851111
www.aswa.co.in
www.aswa4u.org