ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, July 24, 2021

Jeevan Vidya / Universal Human Values 7 days online workshop

 We have successfully completed our 14th batch of Jeevan Vidya / Universal Human Values 7 days online workshop from 17th July to 23rd July 2021.


60+ participated and benefitted from this workshop. Their feedbacks really moved us.


Please go through the participant's feedback here : 

https://youtu.be/FX79C4casS8

Team CHDHC

www.chdhc.org