ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 31, 2018

Career Guidance Session on 29.12.2018 at ZPHS Boys, Srikalahasthi

Hi Friends,

On Saturday  29/12/18,we conducted career guidance session at * ZPHS boys High school *Srikalahasthi. Along with YuvatharamSevasamithi NGO

Participants:  jayanthi ,YuvatharamSevaSamithi team
*Special thanks to YSS team*

Total students benfitted:  300+

Thanks,
Team ASWA.