ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 03, 2018

Career Guidance Sessions in Nizampatnam Mandal, Guntur Dist

Hi Friends ,
Yesterday (30/11/18) and Today (01/12/18) We *ASWA and Help* organizations conducted 3 career guidance sessions in *Nizamptnam mandalam*, *Guntur district*

School 1 : *Pragnam ZPHS*
Students participated: 40

School 2 : *Kuchinapudi school*,
Students participated :30

School 3: *Adavala deevi ZPHS*
Students participated: 80

School Management appreciated Our efforts.

Our Valounteer Mohan Vajjah did nice Job.

Volunteers : Mohan Vajjah and Chakry.

Thank you so much *GVM Prabhakar sir* for your great support.Prabhakar sir sponsored career guidance charts for *Nizamptnam and Repalle mandalam* schools..

Thank you,
Team ASWA Vikas.