ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 30, 2018

Career Guidance Session at ZPHS, Shamsiguda on 29.12.2018

Hi Friends,

Yesterday 29/12/18,we conducted career guidance session at *Samshiguda ZPHS* HYD

Participants:  Madan,Adi,Shaya team
*Special thanks to Shaya team*

Total students benfitted:  170

Thanks,
Team ASWA.