ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 28, 2018

Career Guidance In Chittoor District on 26.12.2018
Hi all,


Date : 26.12.2018

We have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in *Srikalahasthi near villages*. On 26.12.2018

1. ZPH  School, Varadhayapalem,  Varadhayapalem Mdl,,  Chittoor Dist.
Students - 183.

2. ZPH school for boys,Govardanapuram,Varadhayapalem Mdl,   Chittoor Dist.
Students -58+

3.. ZPH school, Kalivedu,Varadhayapalem Mdl, Chittoor Dist.
Strength 27

4.ZPH school   Nelavali, BN Kandrika Mdl, Chittoor Dist.
Strength 52

5.ZPH school  Palemala BN Kandrika Mdl,Chittoor Dist.
Strength 84+35

*Volunteers participated:*

1. Veeranjaneyulu
2. N.Venugopal
3. N.Hima Maheswar
4. Chalpathy

we collected Rs.2  per chart from students on voluntary basis, before distributing chart explained about chart cost and instructed to Give RS. 2  on voluntary basis those who can give money.  We had collected Rs 270 from students

My heartful thanks Teachers and Head Masters for their support and welcome.

My special thanks to *ASWA* for giving me this opportunity to conduct this session.. Thank you volunteer for your support and encouragement

Thanks,
Veeranjanneyulu