ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 27, 2018

Food Distribution on 17.12.2018 at Koti Maternity Hospital

Hello Everyone,

Yesterday we have successfully conducted Food Distribution At  Govt. Maternity Hospital , Koti.

We distributed 115 packets of MILLET RICE to Inpatients.

*This is our 1st Millet Rice Food Distribution event*

This time we had sufficient volunteers and completed activity with in the time.

_Volunteers Participated_ :
Sahithi
Sarath Chandra
Parameswar

Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN