ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 21, 2021

38th Blood Donation Camp Update

Successfully completed our 38th Blood Donation Camp.

Total donated 32 and participated, approx 50 members.

Thanks a lot to all donors, volunteers, and participants.

Special Thanks to all our volunteers who participated in today's camp.

Volunteers participated 

1. Hima Bindu

2. Laxmi

3. Naresh Padmaraju

4. Vinay

5. Krishna Prasad

6. Sathish

7. Sarath (New Volunteer)

8. Srinivas Prasad Sarvaraju

9. B. Naresh Kumar

Volunteers of PPH

10. Nageswar Reddy Garu

11. Ramana Garu.

Thanks

Team Save Life

Amma Social Welfare Association

Aswa4u.org