ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 12, 2018

Career Guidance Sessions in Nellore District on 10.12.2018

Hi All,
Yesterday(10/12/18) we conducted career guidance sessions @ Nellore district


1.Chenna palli palem ZPHS,
Students participated : 115

2.Allipuram ZPHS,
Students participated : 76

3.Chinna Cherukur ZPHS,
Students participated :30

Volunteers Participated:
1.Chalapathi
2. Chandra

Thank you,
Team ASWA Vikas.