ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 30, 2020

Financial Support extended to B.E Student Ramya Dudapaka

4000/- Hostel Fee Paid - 18.11.2020

5500/- - College Fee paid - 09.09.2020

1300/- Examination Fee - 06.03.2020

8000/- Jan, Feb - 2months hostel fee - 27.02.2020 

8000/- Nov, Dec - 2months hostel fee -17.12.2019

 

Educational Support to Nunavat.Lavanya, Husnabad for her Diploma and BE

Update up to 30.12.2020
 
3,500/- - Examination Fee paid - Sep, 2020
3,200/- - Hostel Fee Paid - Nov, 2020
600/-  - 5 days hostel fee paid - Dec, 2020

Monthly groceries/medicines Support to poor and needy families under Corona Relief

30th December - Monthly Support extended to 3 families

1.Obulusetty Pulla Rao, Piduguralla, Guntur Dist
2.M. Hemalatha, Dachepalli, Guntur Dist
3.Dulipalla. Lakshmi Narayana, Chinthapalli, Guntur Dist

Financial Support to N.Jagadeesh from Markapur for his engineering

30th December 2020

We have paid 9,000/- as of now towards
  • December Hostel Fee 3,000/- + 1200/- Transport charges
  • November 6 days hostel fee 600/- + 1200/- Transport charges
  • 3,000/- as one-month caution deposit for hostel  

Team ASWA

Sunday, December 27, 2020

37th Blood Donation Camp Update - Thalassemia Children at Radha Madhav Apartments, Miyapur

34 donated blood and 50+ participated.

Our special thanks to Satya Sowmya Madam and #Radhamadhav Apartments Management for coming forward to help #Thalassemia Children in this critical situation.

ASWA VOLUNTEERS are always there to take the load in helping Thalassemia Children. Thanks to

1. Nareshraju Padmaraju

2. Hima Bindu Samala

3. Durga Prasad CH

4. Aaksh Khakkar

5. Venkatesh Gajjela

6. Nagaraju Puligadda

7. Mahesh Desu

8. Krishna Sharma

9. Naga raju 

My special kudos / pranams to all the volunteers and sowmya garu for your committed and inspiring work. You people are really amazing and inspiring. 

Love your #volunteering Spirit, my dear. And of course Special Thanks and Kudos to all the #blooddonors #bloodbrothers for their brave and kind efforts to help #Thalassemia #ThalassemiaAwareness in the pandemic crisis.

#aswavolunteerism

#ammasocialwelfareassociation 

#aswasavelife 

#aswablooddonation 

#aswaevents 

#ammaaswa 

Team ASWA

www.aswa4u.org