ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 30, 2020

Financial Support extended to B.E Student Ramya Dudapaka

4000/- Hostel Fee Paid - 18.11.2020

5500/- - College Fee paid - 09.09.2020

1300/- Examination Fee - 06.03.2020

8000/- Jan, Feb - 2months hostel fee - 27.02.2020 

8000/- Nov, Dec - 2months hostel fee -17.12.2019

 

Educational Support to Nunavat.Lavanya, Husnabad for her Diploma and BE

Update up to 30.12.2020
 
3,500/- - Examination Fee paid - Sep, 2020
3,200/- - Hostel Fee Paid - Nov, 2020
600/-  - 5 days hostel fee paid - Dec, 2020

Monthly groceries/medicines Support to poor and needy families under Corona Relief

30th December - Monthly Support extended to 3 families

1.Obulusetty Pulla Rao, Piduguralla, Guntur Dist
2.M. Hemalatha, Dachepalli, Guntur Dist
3.Dulipalla. Lakshmi Narayana, Chinthapalli, Guntur Dist

Financial Support to N.Jagadeesh from Markapur for his engineering

30th December 2020

We have paid 9,000/- as of now towards
  • December Hostel Fee 3,000/- + 1200/- Transport charges
  • November 6 days hostel fee 600/- + 1200/- Transport charges
  • 3,000/- as one-month caution deposit for hostel  

Team ASWA