ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 27, 2018

Career Guidance Sessions in Kurnool District 22.12.2018

Hi all,

Yesterday i.e. 22.12.2018 we have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in *Kurnool*.

1. ZPH  School, Govardhanagiri, Veldurthi mandal, kurnool Dist.
Students - 40.

2. ZPH school for boys,
Veldurthi, kurnool Dist.
Students -120+

*Volunteers participated:*

1. Chakry
2. Mohan Vajja
3. Madan
4. Pullaiah
5. Bhaskar
6. Yellakrishna

My special thanks to *ASWA* for giving me this opportunity to conduct this session in our *native location*. Thank you volunteer for your support and encouragement

Thanks,
Madan gopal
Team Vikas