ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 24, 2016

GBE primary school- 2016-17 Academic year Plan


Hi all,

With the motivation and support of all the members we are successfully conducting our regular weekly session at GBE school, Balkampet from the last 4year and this year also we are conducting our sessions.

Conducting the session with a proper planning is also very important, so this year we have come up with new plan and objective with a view to bring a positive change in the children’s.

Please find the attachment of our plan, session wise details and PDF document which will be one of the important source for conducting the session this year.

Please look into the attachment and provide your valuable suggestions in this regard.

If you are interested then please join us every Monday @ 9am. Venue: GBE school, Opposite to Nature cure Railway station, near Balkampet temple.SR nagar.

For more details please contact me on 8885290990 or Haritha on 9949789229.

Thanks to Donor and Volunteers for their contribution


GBES 2016-17 YEAR PLAN


    


Thanks,
Dhanesh
Love all-Serve all