ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 30, 2018

Career Guidance Session on 22.12.2018 at ZPHS KPHB

Hi Friends,

Last Saturday 22/12/18,we conducted career guidance session at *Kukatpally ZPHS beside police station* HYD

Participants:  Naresh, Manoj, Shaya team
*Special thanks to Shaya team*

Total students benfitted:  130

Thanks,
Team ASWA.