ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 03, 2018

Career Guidance Sesisons at Prakasham Dist

Hi Friends,
Today(03/12/18) we conducted career guidance session @ *Prakasam district*


Morning session:
*Pandillapalli ZPHS*,
Students participated : 50

Afternoon session:
*Vetapalem ZPHS*,
Students participated :160

School management appreciated ASWA efforts..

Thank you,
Team ASWA Vikas.