ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 30, 2018

Career Guidance Sessions in Guntur District on 29.12.2018

Hi All,
Yesterday 29/12/2018, Yesterday we conducted career guidance sessions at Guntur district.

It was a great day.. we reached 220+ students in 3 schools.

Session 1: Nizamptnam ZPH school
Students participated:130

Session 2: Dulipudi Highschool
Students participated:40

Session 3: Vullipalem ZPH School
Students participated:80

We got good response from the students.. They intreracted very well . School Teachers appreciated our efforts..

Valounteers:
1.Chakry
2.Kiranmayi

Thanks,
Team Vikas.