ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, October 19, 2020

Educational Support to Manoja. Kampe for her Diploma Mess Fee

19th October 2020 

Financial Support towards Hostel / Mess fee to Manoja Kampe, Diploma - 5-month hostel /mess fee Rs.8,233/- has been paid.Love all-Serve all
AMMA Sreeenivas
********************************************************************************************************

7th January, 2020

Financial Support to Manoja Kampe, Diploma - 3-month hostel /mess fee Rs.4,702/- has been paid.

Thanks to donors for coming forward to sponsor this student in the name of Late. Chi. BADARI NARAYANA. 

Love all-Serve all
AMMA Sreeenivas
********************************************************************************************************
Hi all.

Today, 08.12.2019, I went for verification of one request received from Nizamabad.

Please find the details :

Student name: K. Manoja

Current education: govt. Polytechnic 2nd yr.

Family : 3 members - herself, mother and younger sister.

Hobbies: reading autobiography related books, outdoor games

Goal:  govt employee in a related area.

In my view the case as genuine as she is interested in education, trying to improve English fluency,  her mother is a farmer and getting little amount from farming and also from the pension. There is no other source of income.

According to the warden of the hostel, she is friendly in nature and Good in studies.
Her goal is to get a govt job and help her mother.

Please look into the photos attached.


Thanks,
Dhanesh.

********************************************************************************************************
from:Bikshapathi Nayakwadi bnayakwadi@gmail.com
to:Amma Aswa <amma.aswa@gmail.com>,
"Amma Social Welfare Association (ASWA)" <info@aswa4u.org>
date:Nov 2, 2019, 11:50 AM
subject:To be discussed in monthly meet
Dear Team,

as we all know, we have received a help request under Cheyutha form Kampe Manoja, a Polytechnic student from Shetpally Sangareddy village in Kamareddy Dist. for Hostel fee which may amount to INR 2,200 - 2,400 only.

The student studying in Govt Polytechnic in Nizamabad. Manoja completed her studies in Govt Hostels like Social Welfare, KBGV. She is good in studies.

As she is Single parent-child (Father expired) and belongs to a poor family with less than 1.5 Acre semi Arid land (metta boomi) mostly her family depends on Daily Labour and Govt Pensions to her Grand Mother and Mother, Old age pension and Widow pension respectively.

My Observations: I visited along with my friend her home on 23rd July 2019. I observed that the family is in poorer condition and had few basic things are found at the home.
No electronic home appliances including TV. No furniture (Only old-style Wooden Cot).

My Recommendations: based on my observations I urge the Board to accept her request and extend financial support.

Thanks,
Bikshapathi Nayakwadi
In Charge Cheyutha
ASWA

Monday, September 14, 2020

Financial Support extended to B.E Student Ramya Dudapaka

09.09.2020  - 5500/- - College Fee

06.03.2020-1300/- Examination Fee

27.02.2020- 8000/- Jan, Feb - 2months hostel fee

17.12.2019- 8000/- Nov, Dec - 2months hostel fee

 

Dec, 2019

We have received this request from Giridhar. Kolanupaka, who has been supporting her since starting of the BE. After supporting from 1 year, he requested us to continue the support through ASWA, and he will continue to support / donate for her exprenses. So we started supporting since 2019-20. They are financially very poor.

She got free seat and she requried support for her Hostel and other fee and books. Her hostal fee is 4,000/- per month.