ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 22, 2020

పిల్లల పెంపకంలో కథలు, పుస్తకాల పాత్ర.... 28 June ఆదివారం 3 నుంచి 5 గంటల వరకు

Hi,

We have organized a session on 28th June 2020 on the "Role of books and stories in parenting పిల్లల పెంపకంలో కథలు, పుస్తకాల పాత్ర". Around 170 members attended. 

CA Prasad garu facilitated the session very nicely. 

He requested participants to share their questions at the beginning of the workshop. 

Then he started discussing how important Stories and Books in the brought up of children.

Please watch this video for the full session. Don't miss the first 45 minutes

Love all-Serve all
Team ASWA
www.aswa4u.org
fb.com/ammaaswa