ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 27, 2018

Career Guidance Session in TS Model School, Bollaram on 15.12.2018

Hi all,

Yesterday i.e. 15.12.2018 we have successfully completed the career guidance session and booklets distribution.

1. Telangana Model School, IDA Bollaram, Near Bachupally, Jinnaram Mandal, Sangareddy Dist.
Students - 96.

Below volunteers participated:

1. B. Naresh Kumar
2. Saritha

My special thanks to all of you for your continuous support and encouragement.

Thanks,

B. Naresh Kumar
Team Career guidance sessions