ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, November 24, 2018

ASWA 31st Blood Donation Camp on 25-11-2018(Sunday) 9.30 AM - 1PM @Srinivasa Nagar Community Hall, SR Nagar.


Its time to Donate Blood to SAVE Thalassemia Children LIFE.

          AMMA Social Welfare Association  is Conducting  Blood Donation Camp on 25-Nov-2018 (sunday), 9.30AM - 1 PM.  to  save lives of many Thalassemia effected children. Hence, we   request for your participation and also request you to invite your friends, relatives and other people you know for this noble cause.Amma association successfully conducted 30 Blood Donation Camps  with your great support. 


Please come and participate in this great event with your Friends , Colleagues and Family Members etc. 
31st Blood Donation Camp  Details :

Venue:        Srinivasa Nagar Community Hall,  

                     Opp. SRNagar BusStop Lane(Near ICICI Bank),

                      SR Nagar , Hyd.

Date:          25-Nov-2018  (Sunday) .

Time:          9.30 AM to 1 PM . 

                     

Please Watch our youtube channel to watch 29th Blood Donation Camp Awareness videos shared by Many Film Actors and Directors.


For details click on link :   https://www.youtube.com/channel/UCi3-LOqxkkyrIAxKv8WtGoA


                 There is a general misconception among people that blood donation leads to physical weakness which has been proved  irrational medically and is just a psychological effect. A person recovers the blood donated in just 20 to 59 days and  hence can donate again after 90 days. Donating blood in every 3 months has been proved healthy.


***** The most valuable thing you can donate is your blood, there is nothing  precious than a human life.    Let’s try to save as many we can.


Please Come and participate along with your Friends , Colleagues..etc..

Thanks & Regards

Anil Chintala -9666526698,

Mahesh -  8801465005.