ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 09, 2018

Career Guidance Sessions in Nellore District on 07.12.2018

Hi Friends,
Yesterday(07/12/18) we conducted career guidance sessions @ Nellore district


1.T.P Guduru ZPHS,
Students participated : 91

2.Edhuru ZPHS,
Students participated : 62

3.Vorigonda ZPHS,
Students participated :30

Volunteers Participated:
1.Chalapathi
2. Chandra

Thank you,
Team ASWA Vikas.