ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 29, 2010

Re: Monthly Planner/Scheduler for our coming 4 months Activities-Volunteer Wise Responsibilities

Good work by the team in the month of June..

Every body did a fantastic job..

Plantation & Awareness programs are the highlights in June..

Really good work by all..

Thanks to one and all...

Keep it up..and get going...

:)On Thu, Jun 24, 2010 at 8:59 PM, Sreenivasa Prasad Rao Sarvaraju <smilyservices@gmail.com> wrote:

Hi all,

Please refer the following Monthly Planner/Scheduler of AMMA-ASWA. We got excellent results and our activities have become more organized with this type of planning in last few months  (from Nov, 09 - March, 10). 

Thanks for all the volunteers who responded positively and discharged their responsibilities or supported other members to complete their tasks successfully by motivating/igniting many more like minded hearts with lots of dedication and determination.

We can see few new volunteer names in the list, who are ready to lead the activities and take the initiation…thanks for their initiation and inspiration once again… Always feel free to take all other volunteers assistance in successful completion of your assigned tasks at any time.

The assigned tasks should be lead/planned/implemented by a specified/allotted volunteer with the help of and by involving all other volunteers. And it does not mean that that particular volunteer has to complete the task totally.

For successful completion of any task mutual co-operation and co ordination between group/team members is necessary (which we already have).

I will send the detailed plan on how to plan and implement each activity in couple of days (for your reference). Please get back to me if you have any concerns or doubts

MONTHLY PLANNER / SCHEDULER
VOLUNTEER WISE REPONSIBILITIES
ACTIVITY
JULY,10
AUGUST,10
SEPTEMBER,10
OCTOBER,10
CARRIER GUIDANCE FOR STUDENTS
Bhadra
Srikanth
Haritha
Prabha
PLANTATION
Srivalli
Vijaya Narasimha
Suresh Singh
Sarath Chandra
MONTHLY VISIT
Sarath Chandra
Prabha
Srikanth
Vijaya Narasimha
FORUM FOR STREET CHILDREN
Sreenivasa Prasad Rao
Bhadra
Sreenivasa Prasad Rao
Srikanth
BALA NAGAR CHILDREN
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
HELPING HANDS (FREE) & OTHER TASKS

All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list

MAILS/CASES FOLLOW UP
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
MONTHLY MEET-EVERY 2ND SUNDAY
Srikanth/Srivalli
Chinna Cnu/Bhadra
Surendra/Haritha
Shankar/Prabha
REGUALR  ACTIVITY REMINDERS
Haritha
Haritha
Haritha
Haritha
FINANCE & RELATED STATEMENTS
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
DATA ENTRY/COMPUTER WORKS
Divya
Divya
Divya
Divya
 MONTHLY ACTIVITY REMINDERS 
Prabha
Prabha
Prabha
Prabha
INFORMATION SHARING
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra


Love all-Serve all
AMMA-ASWA MANAGEMENT TEAM
9177999263/9000199263
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association


నేను మనిషిని  ప్రేమిస్తాను..నేను మనిషిని నమ్ముతాను..నేను సాటిమనిషికి చేతనైన సాయం చేస్తాను..ఎందుకంటే నేను మనిషిని అనే ఒక చిన్న స్వార్ధం


--
Regards,
Srinivasa Kumar Sarvaraju
Sr.Software Engineer

Prithvi Information Solutions Limited
Prithvi Corporate School
3rd Floor, B2 Block
IIIT Campus, Gachibowli
Hyderabad 500032


Thursday, June 24, 2010

Monthly Planner/Scheduler for our coming 4 months Activities-Volunteer Wise ResponsibilitiesHi all,

Please refer the following Monthly Planner/Scheduler of AMMA-ASWA. We got excellent results and our activities have become more organized with this type of planning in last few months  (from Nov, 09 - March, 10). 

Thanks for all the volunteers who responded positively and discharged their responsibilities or supported other members to complete their tasks successfully by motivating/igniting many more like minded hearts with lots of dedication and determination.

We can see few new volunteer names in the list, who are ready to lead the activities and take the initiation…thanks for their initiation and inspiration once again… Always feel free to take all other volunteers assistance in successful completion of your assigned tasks at any time.

The assigned tasks should be lead/planned/implemented by a specified/allotted volunteer with the help of and by involving all other volunteers. And it does not mean that that particular volunteer has to complete the task totally.

For successful completion of any task mutual co-operation and co ordination between group/team members is necessary (which we already have).

I will send the detailed plan on how to plan and implement each activity in couple of days (for your reference). Please get back to me if you have any concerns or doubts

MONTHLY PLANNER / SCHEDULER
VOLUNTEER WISE REPONSIBILITIES
ACTIVITY
JULY,10
AUGUST,10
SEPTEMBER,10
OCTOBER,10
CARRIER GUIDANCE FOR STUDENTS
Bhadra
Srikanth
Haritha
Prabha
PLANTATION
Srivalli
Vijaya Narasimha
Suresh Singh
Sarath Chandra
MONTHLY VISIT
Sarath Chandra
Prabha
Srikanth
Vijaya Narasimha
FORUM FOR STREET CHILDREN
Sreenivasa Prasad Rao
Bhadra
Sreenivasa Prasad Rao
Srikanth
BALA NAGAR CHILDREN
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
Shankar/ Jagadish
HELPING HANDS (FREE) & OTHER TASKS

All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list
All other Active Members, who are not in the above list

MAILS/CASES FOLLOW UP
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
Srinivasa Kumar (Chinna Cnu)
MONTHLY MEET-EVERY 2ND SUNDAY
Srikanth/Srivalli
Chinna Cnu/Bhadra
Surendra/Haritha
Shankar/Prabha
REGUALR  ACTIVITY REMINDERS
Haritha
Haritha
Haritha
Haritha
FINANCE & RELATED STATEMENTS
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
Srikanth (TREASURER)
DATA ENTRY/COMPUTER WORKS
Divya
Divya
Divya
Divya
 MONTHLY ACTIVITY REMINDERS 
Prabha
Prabha
Prabha
Prabha
INFORMATION SHARING
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra
Srivalli & Surendra


Love all-Serve all


AMMA-ASWA MANAGEMENT TEAM
9177999263/9000199263