ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

Inspiring Speeches in 11th Anniversary

Inspiring Speeches of

Padmasri. Sirivennela Sitarama Sastry Garu, TFI - Poet & Lyrisist

V6 Coverage on our 11th Anniversary Celebrations. Very short and sweet...

Sri. Tammareddy Bharadwaj Garu, TFI - Producer & Director

Sri. Paidipalli. Raveendra Rao Garu, TRS

Sri. Ramancharla Pradeep Kumar Garu, Registrar, IIIT Hyderabad, Gachibowli

Sri. Jawaharlal Nehru Garu, Motivational Speaker & Psychologist

Dr. Sundarraj Perumal Garu, MD-Ayurveda

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDWqdgiPCDjGPM4tWRZcdFyEU0avrHAs2

Love all-Serve all
TEAM ASWA
9948885111
www.aswa4u.org

2nd Session-Self learning through Book Reading - Govt. High School, Sanath Nagar on 03.08.2019

Hi Friends,

Yesterday (03/08/2019) ,we ASWA Team conducted Stories Session @ Sanath Nagar High School

1. First We divided students into 10 groups . Then our Volunteers Chalapathi, Praveen,Vani garu and Chakry narrated the stories to students and asked few questions in that stories.

2. After that Students from each group came forward and nicely narrated beautiful stories, Children get very excited when they tell stories.

3. At the finishing of session, Chalapathi asked few logical questions to students.

Our valounteers  Balu,Shilpa,Santhosh and Mani garu supported very well..

Thanks,
Team Vikas - ASWA


1st Session-Self learning through Book Reading - Govt. High School, Sanath Nagar on 20.07.2019


Hi All,
Today 20-07-2019,we conducted our First high school session Self learning through Book reading @ Sanath Nagar High school.

Our session highlights :
*Chakry briefly introduced about ASWA and our activities..

-> Amma Srinivas Nicely Introduced our book learning activity and its impact in our lives, then we collected the information from students which type of stories they like most.

->Our Volunteers conducted Base line reading test to check students reading and understanding abilities .

* We distributed few stories books to read, We observed that students faces were  glowing while taking books..

->Our Volunteer Chalapathi asked a puzzle with image, Students answered puzzle with good enthusiasm

->At the end of the session Amma Srinivas sung a song delightfully.. children's added their chores to it

Our volunteers Shilpa, Ramesh, Chalapathi, Bhalu, Manoj did great job..

Thanks,
Team Vikas - ASWA

*********************************************************************************
Hi All,

Vikas High school activities update

This year 2019-20 we are conducting sessions on Self learning through Book reading

Tommorow Saturday: 20/07/2019
We are conducting Baseline test at Sanath nagar Government highschool, Near by Bus stand
Please do join with us.

Time : 09:30 AM to 11:30 AM

For more information:
Chakry - 95029 53032
Amma Srinivas - 99488 85111

1st Session at Govt. Primary School, Yellareddy Guda, Ameerpet on 26.08.2019 at 1 to 3pm

Conducted 1st session at Govt Primary School, Yellareddy Guda from 1:00 pm to 3:00 pm.

1. Introduction from students.

2.Conducted general knowledge test to know the status of how much they know about general awareness.

3. Explained in detail various General topics.

4. Taught them one poem " చేయీ చేయీ కలుపుతాం".

5. Explain about handwriting improvement.

Volunteers participated:

1.  Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh,
Project leader,
Vikas primary project,
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa.

8th Session at Govt. Primary School, Dharam Karam Road, Ameerpet on 26.08.2019 at 9.30am to 11am

Dear all,

Today I have successfully completed 8th regular weekly session at Govt primary school, Dharam Karam road, Ameerpet from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Conducted general knowledge test to know the status of how much they know about general awareness and explained in detail about few topics.

3. Explained further concepts about handwriting improvement.

4.  Allotted the project work to complete in 15 days.  This project covers almost all the basics of Telugu, English, mathematics and general awareness and help them to work as a team.

 


Dhanesh Kumar Khakkar
Project Leader
Vikas primary project,
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa.

Financial Support to Lavanya. Nunavath, B. Tech, Husnabad

Hi All,

We paid Rs. 12,400/- INR to Lavanya N towards her two months hostel fee (6400) n College fee(6000).

As we are helping her since her polytechnic study. As she is good at studies ASWA committee decided to extend help her to study B. Tech also.

Most important thing is that Mr. Santhosh Kumar an ASWA volunteer (ex CIQ employee) has taken responsibility of her monthly Hostel Fee.

Other donors supported for her College Fee and Transportation.

This is for your information. ThanQ everyone.


*****************************
[1:26 pm, 02/08/2019] Amma Social Welfare Assoc: 

URGENT Support required for a B.Tech Girl, Husnabad-5000/_pm. She hails from a poor family with a Single parent. She is very good at studies.

Nunavath Lavanya, a B. Tech 2nd Year student. We have also extended our support for her Polytechnic (https://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/2018/01/educational-support-to-nunavatlavanya.html). This case is verified by Amma Social Welfare Association and need is very genuine.

She requested us for Hostel fee- 3,200pm, college bus fee-16,000pa, Development Fee-6000/-pa
Total requirement is 38,400+16,000+6000=60,400/-PA
(At present she is going to college by taking RTC Bus pass)

She got 1521 Rank in ECET and is exempted from Tuition Fee. She joined B. Tech 2nd Year in Sumathi Reddy college for Women Hasanparthy (Warangal).

I request Kind-hearted persons to help her. More info @ 99 4888 5111

About Lavanya: ht…
[10:51 pm, 02/08/2019] Amma Social Welfare Assoc: Do u feel like "i have been in the group from a long time and not able to contribu in any form (TIME / MoNEY/Any other Help).

Here is a Chance to support Us just by Sharing our info among your Circle?

Interested Ping Me


Amma Sreenivas
www.aswa4u.org