ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, April 23, 2020

Corona Relief Activity Consolidated Report

Hi,

Till now ASWA able to extend its support to 154 families. We appreciate our volunteers and donors who made this possible. We keep on searching and extending help to needier.

Another 15 families in Nellore, 5 in Narasaraopet, Piduguralla has been verified online and planning to extend our support in a couple of days

125 Families at Varadhayapalli, Tadipatri - Vegetables & Groceries distribution ⁨- Paramesh https://www.facebook.com/177407102369161/posts/2741766392599873/


25 Families at Ram Nagar, Shad Nagar, Hyderabad-Rice & groceries-Amma Srinivas & Hima Bindu-https://www.facebook.com/177407102369161/posts/2737929589650220/

2 Families at Chattanapally, Shad Nagar-Rice & Groceries- Amma Sreenivas
https://www.facebook.com/177407102369161/posts/2741859425923903/

1 Family at Madhapur, Hyderabad - Rice & Groceries - Mahesh Desu & Jayanthi
https://www.facebook.com/177407102369161/posts/2750922548350924/

1 Family at Nellore - Rice & Groceries, Medicines - Amma Sreenivas
https://www.facebook.com/177407102369161/posts/2767795009997011/

Love all-Serve all
AMMA Sreenivas
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in