ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, July 23, 2009

Help Need for Kidney Infection Treatment

From: Srikanth Murukutla
Date: Thu, Jul 23, 2009 at 11:24 PM

Dear all,

             A poor man named Mr. Uma maheswara Rao( 27 yrs old - married )  who is suffering from Kidney infection. He needs  Rs. 1,00,000 for the operation. Our group member Mr. Veerabhadran kasina and Mr. Raja (Hands2support group) immediately responded to the situation and went to NIMS yesterday. He is now in critical situation. Due to lack of availability of timely medication he got affected with Lung cancer too. By examining the situation there initially we (Amma) have contributed Rs 5,000/- to that person today. Still we have to raise funds so that we can save a life. Even a single rupee counts a lot.

Details are as follows :

Patient name   : Uma Maheswara Rao
Phone number  : 9618370699.
The news was also appeared in Eenadu daily News paper dated 19th July 2009, Local edition --- 9 th page. You can also find the same in the attached word document.

Please forward this msg to as many people as possible.


Thanking you,
M.N.R.R.V.Srikanth