ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, September 14, 2020

Financial Support extended to B.E Student Ramya Dudapaka

09.09.2020  - 5500/- - College Fee

06.03.2020-1300/- Examination Fee

27.02.2020- 8000/- Jan, Feb - 2months hostel fee

17.12.2019- 8000/- Nov, Dec - 2months hostel fee

 

Dec, 2019

We have received this request from Giridhar. Kolanupaka, who has been supporting her since starting of the BE. After supporting from 1 year, he requested us to continue the support through ASWA, and he will continue to support / donate for her exprenses. So we started supporting since 2019-20. They are financially very poor.

She got free seat and she requried support for her Hostel and other fee and books. Her hostal fee is 4,000/- per month.