ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 28, 2012

SAVE Thalassemia affected CHILD

Dear All,

As all of you know & aware of the Costly Thalassemia disease. We have been working continuously to create awareness on this and also to support these children & society Mentally & Financially.

I request every to please have look on the below list and extend your possible support. We have around 1500 Children registered in this society in which the following are poorest of the poor and who required immediate financial support. You can adopt one child or we link couple of donors to adopt one child.

Along with this Medicines they also need Blood for every 15 days.

Click here To know MORE ABOUT THALASSEMIA

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in

Sunday, February 26, 2012

4th Group Blood Donation Camp to Thalassemia Sickle Cell Society on 19th February 2012


Hi Friends

19th Feb, 12 Sunday Team of 12 Members visited Thalassemia Society to donated Blood and to know more about Thalassemia.

This time there is not many donors came forward to donate Blood. As most of our members are donating blood by responding to the requests received.

I request every one of us to spread this word to your friends, relatives and colleagues to motivate them for Blood donation.

Thanks to the following donors and participants for donating blood and knowing about Thalassemia. 

We need to set a target of bringing at least one new member to our next blood donation drive (for every three months).

Thanks to Dr. Suman Jain for her valuable speech on Thalassemia and its awareness.

We have visited the society & patients and talked to few people…. Few of our volunteers are moved by watching those innocent children of faces who are suffering from Thalassemia.

We have distributed AMMA Participation certificates to New Participants. 

List of Donors
 1. BVN Pavan Kumar
 2. CH. Pradeep
 3. M. Vikram
 4. M. Venkateswara Reddy
 5. J. Durga Prasad
 6. S. Sreenivasa Kumar
 7. K. Surendra
 8. S. Sreenivasa Prasad Rao

Other Participants
 1. R. Srivalli
 2. D. Prabhavathi
 3. P. Raghavendra
 4. A. Viswanadh ReddyLove all-Serve all
AMMA Srinivas

Saturday, February 25, 2012

Annam Parabramham - Food and Rice Distribution to Road side Destitutes on 26th Feb @ 11 AM


Hi all

As you all know, we have lots of discussion on this where we received many views & suggestions, still we need to focus on different corners / experiences in this Project.

Experimentally, this month we are adding one more activity to this Project i.e. “Distribution of Rice” to the Patients at Thalassemia Sickle Cell Society” along with regular Activity of “Distributing food to Road Side destitute”.

Please come and participate in the event.

ACTIVITY  1 :-

FOOD DISTRIBUTION TO ROAD SIDE POOR & NEEDY  -   11 AM   -    PRABHA & SUSMITHA

ACTIVITY  2 :-

RICE DISTRIBUTION @ THALASSEMIA SOCIETY       -       10 AM   -          UMA SANKAR

HELP LINES @ 9000234852/ 9177999263

Thanks to one and all
Love all-Serve all
T. Uma Sankar

Friday, February 24, 2012

What is Thalassemia....A Very dangerous than AIDS

Hi Team,

Please go through the below request for blood donation  for "Thalassemia" patients. 


Over2600 units of blood are required every month to treat Thalassemia affected children.


Survival of Thalassemia patients depends upon repeated blood transfusion and costly medicines

For more you can contact Durga Garu @ 9908888615, Srinivas @ 9177999263, Sankar@9000234852

ప్రతి  రెండు  మూడు వారాలకి ఒకసారి శరీరానికి కొత్త రక్తం ఎక్కించాలి  లేకపోతె బ్రతకడం కష్టం.ఇలాంటి పరిస్థితిని ఏమంటారో తెలుసా ?  తలసీమియా . ఇప్పుడు మనం తలసీమియా జబ్బుని ఎడుర్కోకపోతే  మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న వందలమంది పిల్లలు రేపు వేలమంది అవుతారు.. తలసీమియా నిర్మూలించడానికి జరిగీ పోరాటంలో మీ వంతు సాయం కావాలి రండి మనమంతా కలిసి తలస్సేమియా పైనా పోరాటం చేద్దాం.

1  పెళ్ళికి ముందు కాబోయే భార్య భర్తలు ఇద్దరు పెళ్ళికి ముందు (లేక)  స్త్రీ గర్భం దాల్చిన  4-8 వారాలలో ఒక చిన్న టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.   

2. Rs. 500/- కక్కుర్తి పడితే జీవితాంతం మానసిక, ఆర్ధిక ప్రశాంతత ఉండదు. మన చేతులతో మనమే ఒక చిన్న జీవితం ఆరిపోవడం కళ్లారా చూడాల్సివస్తుంది.

3. ఇది ఎయిడ్స్ కంటే భయంకరమైన వ్యాధి,  కాని దీనికి మందు మన చేతిలోనే ఉంది...

4. చదువుకున్న విద్య వంతులు కూడా రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం అవమానకరంగా భావించడం.... ఎంత వరకు సమంజసం ?
Pl note : Share this with as many as you can


There are more than 1300 children registered in the Thalassemia Society, who required Blood Transfusion for every 10-15 days, which means they need nearly 3600 units of blood every month. As we can't manufacture Blood, we request generous donors to come forward in donating their blood.

WHAT IS THALASSEMIA:

BRIEF ABOUT THALASSEMIA TSCS


SPONSOR: They need regular Blood transfusion for every 15days and Iron supplement & other medicines. Iron content will depends on body weight. it will cost around 2000/- to 10000/-. Need Sponsors.

Most of our physical characteristics are inherited through the genes we take from our parents; for example, the shape of our nose, the color of our skin and eyes. We also inherit our hemoglobin (HB) type from our parents, through the genes. Hemoglobin (Hb) is the substance in the blood which gives it its red color.  It carries the oxygen we breathe to all our body parts; it is vital for maintaining life. Without red blood cells, the body cannot function

Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body is unable to make adequate hemoglobin. Hemoglobin is present in the red cells and is made from proteins.  These proteins consist of alpha and beta chains. Normally 2 alpha and 2 beta chains are essential to form hemoglobin. Imbalances in these chains results in reduced red cell survival. The amount of beta and alpha chains a person makes is controlled by the hemoglobin gene they inherit from their parents. Normally red cells survive for 120 days but in Thalassemia red cell survival is reduced.  Survival of Thalassemia patients depends upon repeated blood transfusion and costly medicines. In our country beta Thalassemia is very common and the term Thalassemia denotes beta Thalassemia.

   
"Be a blood and organ donor. All it costs is a little love."


 
 

Love all - Serve all
SAVE LIFE PROJECT TEAM
www.aswa.co.in

Thursday, February 23, 2012

Prize Distribution Program @ Z.P.High School, Moosapet


Hi Friends,

On 19th February 2012, our team has successfully conducted the Prize Distribution Program for the winners of Essay writing & Elocution Competitions conducted on 11th Feb, 2012. Prizes were distributed by the School Management & our active volunteers.

Children are very much excited and they are asking us about our next activity & visit. Management gave permission for us to do activity whenever we want. Even during summer holidays for some extracurricular activities.

Thanks for the school management for their valuable cooperation..

Our team:
1. Viswanadh     2.Pavan Kumar  3.Prabha              4.Srivalli                5.Raghavendra  6.Durga Prasad.

Brief description of prizes distributed to the winners…
 • Books on Mathematics (easy techniques & tips)
 • Scientists in India
 • Mother (A Book on Mother Theresa)
 • Aptitude related Books
 • Short stories in Telugu


Thanq & Regards..,,
Durga Prasad…

Friday, February 17, 2012

Republic Day Celebrations @ Bala Nagar Slums-Akshara Paatashala by STN & AMMA

                         REPUBLIC DAY CELEBRATIONS

Hi Friends


On 26th Jan, we completed Republic Day Celebrations successfully in Two places, One is Balanagar Thanda and other is SVM School. In both the activities our Volunteers worked hard.


1.    PRIZE DISTRIBUTION AT SARASWATHI  VIDYA  MANDIR (SVM) SCHOOL, KHAIRATHABAD

We have distributed Prizes for Essay Writing & Elocution competitions conducted on 21st Jan, 12 for 6th to 10th Class Students. We have also invited for their 26th Celebrations.  This is great to see all the Inspiring Performances of the Children and speeches of School Management and Guests.

We have distributed Prizes and have a few words on importance of participating in these Competitions. 
More Pics:    CLICK HERE

Volunteers Participated:   1. M. Sujitha  2. M. Manoj Kumar   3. T. Uma Sankar2.   CELEBRATIONS AT BALA NAGAR (AMRU NAGAR, KARMIKA NAGAR & VENKATESWARA NAGAR)

o   MORNING ACTIVITIES
o   EVENING ACTIVITIES

MORNING ACTIVITIES

 • Bharata Maatha Pujotsavam:- We started our Republic Day Activities at Karmika Nagar with PUJA to Bharata Maatha by all the Participants (Volunteers, Children, Local People). Before that we have few inspiring words by Sanjar (Vandemataram Foundation).

 • Then we conducted a Big Rally covering all the Slums where the Children come from. Few got inspired by Quotes, Few by Get ups, Few by Masks and few by their children in Different get ups…… We shouted few slogans. Children’s are really active

Finally we distributed Sweets to all the participants.

 MORE PICS:     CLIK HERE

EVENING ACTIVITIES
 • Jyothi Prajwalanam
 • Few words by Chintu & Srinivas regarding Slum Developments
 • Stunning, Inspiring & Funny (Skits, Songs, Poems, Rhymes, Good words, Fancy Dress
 • Competitions many more) performance of Cultural Activities by Children of these slum schools
 • Mementoes to Best Students, Volunteers and others who supporting/helping us in this
 • Many Volunteers and Local Families, People watched entire events
 • We organized AKSHARA T-STALL, where we can get T & Biscuits for Rs.10/-
 • We organized AKSHARA BOOK STALL, where we can get inspiring books
 •  Vote of Thanks


MORE PICS:     CLICK HERE

All these activities gave more energy for future activities and we are very much thankful to all the volunteers, who made this event grand success and also we express our sincere gratitude to the all the parents (Thanda) of the children’s and Principal of the St. Agatha School, Who gave transport support for the Morning events.

Last but not least, we and “Serve The Needy” people shared the total Expenditure evenly and our Sincere thanks to them for Financial assistance of all the activities.

Thank you,
UMASANKAR
Secretary,
=================================================================
19th Jan, 2012

Dear All,
Republic Day Celebrations       

Serve The Needy-AMMA Social Welfare Association is going to celebrate the Republic Day at Akshara Paatashala -Bala Nagar Slum Schools (Karmik Nagar, Venkateswara Nagar & Amru

Program details – Event Date - 26th January - 2012.  

Morning Session:
 • 8:30 AM – We will start Rally from Karmik Nagar. All the members are requested to gather there by 8:30 AM.
 • 9:30 AM – Flag Hosting.
 • 9:45 AM – Sweets and Chocolates Distribution.
 • 10:00 AM – Vote of Thanks.
Evening Session:
 • 5:20 PM – Jyothi Prajwalana
 • 5:30-8.00 PM - Cultural Activities Performance by Kids
Rally will contain different slogan & freedom fighters masks & get ups etc.. we need around 30 Volunteers for this event

All the children of these 3 schools will perform different activities. They need your encouragement and support.

Do turn up, We invite all of you for this event.


Let us join our hands to raise the Colorful Flag forever with all the loved ones.

Help Lines
Chintu          -        9866933582;Uma Sankar  -        9000234852;Prasad         -        8143839140
Srinivas        -        8099162933
Thanks & Regards,
STN-AMMA

Essay writing & Elocution competitions for 6th-10th class students @ Z.P.High School,Moosapet

From: Durga Prasad Jalem  Date: Thu, Feb 16, 2012 at 3:46 PM

Hi friends,

         On 11th February 2012 @ Z.P.High school, Moosapet, Hyderabad, We successfully  conducted Essay writing and Elocution competitions for 6th to 10th class students. We are thankful to the school management for their cooperation. 

Our team has done it with great coordination as usual.

Topic - పర్యావరణం పరిరక్షణ

Essay Writing 
Students participated actively. They are able to express the uses of our environment. Few of them are unable to express them on paper. So, we are planning to conduct some classes from the next academic year to improve the applicable thinking of what they are learning.

Elocution:
Students participated actively and they are having a good expressive skills. Few students are having interest in cultural Activities. At first instance only few children given their names for this, but after our volunteers motivation many children came out to express their feelings and some how we succeed in motivating them to open up in order to reduce fear. 
Our Team:
 1. Sravani
 2. Mallika
 3. Srivalli
 4. Gouse
 5. Malli
 6. Raghavendra
 7. Durga Prasad
 8. Srinivas Prasad


PRIZE DISTIBUTION :

Prize distribution to the winners will be done on 19th February 2012 @ 2pm

Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..
Save earth - Save trees - Go Green

Thursday, February 16, 2012

Vidya Volunteers Meet @ Bala Nagar Slums on 1st February '12

Hi Friends,

Title: Vidya volunteers Meet of Aksharam team @ Balanagar

Venue: Karmik nagar , Balnagar

Participants:
 1. Durga madam (Amru nagar Paid Volunteer)
 2. Gouse (Amru nagar Paid Volunteer)
 3. Pushpa (Karmik nagar Paid Volunteer)
 4. Mallesh (Karmik nagar Paid Volunteer)
 5. Malli (Venkateswara nagar Paid Volunteer)
 6. Chintu (Serve the Needy)
 7. Thanda Prasad
 8. Srinivas
 9. Raghava (ASWA)
 10. Prasad (ASWA)
Minutes of the Meeting (MOM):

1.       Progress of the schools

a.       Karmik nagar – Pushpa
i.      Total strength – 38
ii.      Average attendance per day – 30
iii.      Except adult students , most of the children are on time to the class
iv.      Maximum knows Telugu, Hindi & English alphabets, Numbers.
v.      Have to concentrate on words. (Mainly on Hindi, Telugu)

b.       Amru nagar – Durga madam, Gouse
i.      Total strength – 30
ii.      Average attendance per day – 15
iii.      10members knows tables up to 10, words, letters in Hindi, Telugu & English
iv.      Remaining all knows alphabets, few words.

c.       Venkateswara nagar – Malli
i.      Total strength – 28
ii.      Average attendance per day – 20
iii.      LKG, UKG kids are up to 10.
iv.      Children in 2nd & 3rd class knows tables (up to 6), 1 – 500 numbers, Words, Alphabets
v.      5th class students know tables, Alphabets, words & numbers.

2.       Satisfaction levels of volunteers

a.       Pushpa (Karmik nagar) – 60 – 70%. She prepared a chart for children based on the exam conducted, considering, regularity, subject wise analysis. By February ending they have to reach the completeness of the chart.

b.       Durga madam (Amru nagar) – Children who are coming regularly are very good @ studies. Having problem with school room. If it is clear there will be a good growth in the graph of children.

c.       Malli (Venkateswara nagar) – Most of them are elementary school children and they are having good knowledge. Need support of one more volunteer.

3.       Needs:
a.       Black boards in Amru nagar & Karmik nagar. In venkateswara nagar already they are using a school. So there is no need of it.
b.       Double rule books, Pencil, Eraser, sharpener kit for children in Amru nagar.
c.       Slates for Venkateswara nagar.
4.       Salary given to the Durga madam.


Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..


On Wed, Feb 1, 2012 at 2:54 PM, AMMA Srinivas <prasadrao.sreenivas@gmail.com> wrote:
Today Durga Prasad is going to Bala Nagar Slums for the below and also to Pay the Salary for one volunteer (Durga Madam)
---------- Forwarded message ----------
From: servetheneedy <servetheneedy@gmail.com>
Date: Tue, Jan 31, 2012 at 10:24 PM
Subject: [STN] Serve The Needy-Vidya Volunteers Meet @ Karmik Nagar
To: servetheneedy <servetheneedy@googlegroups.com>, servetheneedy_studentvolunteers@googlegroups.com

Dear All,
     Tomorrow we planned to call for a Serve the needy- Vidya Volunteer meet to discuss the progress of all three slum schools and also to pay the salaries for the month of January-2012 (creating employment for youth).

  Agenda -

 1. Discussion of Each Slum school Progress 
 2. Kids Performance and  attendance status
 3. Volunteers Experience  and requirements for their schools
 4. Salaries Payment to all the vidya volunteers
 5. Discussing the suggestions, Ideas and inputs raised by vidya volunteers

 Other Details -


 Date - 1st February '12
 Venue – Karmik Nagar Akshara Paatashala, Near Balanagar
 Timing - 7:45 PM - 9:00 PM
 Contact Person: Chintu(Girish)- 9866933582, Prasad-8143839140

Thanks to all...

Love all - Serve all
AMMA Srinivas
9177999263

Thursday, February 09, 2012

JAN & FEB UPDATES OF ADDAGUTTA SLUM

Hi all,

You all know about AMMA's initiation & efforts in Addagutta Slum by Mr Ranganath, added by his Team. Thanks for your follow up and all types of support.

Coordinating Team (Sri Valli, Durga Prasad and Guru Raghavendra) and all other Volunteers (Janaradhan, Naresh, Susmitha, Padmini & Girija) are working hard at Addagutta under the Supervision of Mr. Ranganath. They are putting all their efforts in every corner of the Slum and doing great job.  

They are preparing charts, planning different Games and visiting door to door to create awareness and to attract children etc.,  Their efforts are really appreciable and very inspiring.

In our previous meet we planned to have more focus on attracting Children on regular basis and to teach them few moral things through activities along with appointing a Paid Volunteer.

Mr. Ravi is coming to Classes from couple of days (as deputed by ASHRAY). He is under observation and if we feel OK, then he will be appointed as Paid Volunteer. ASHRAY Group is showing great interest from the beginning to support our AKSHARAM PROJECT.  We are more thankful for their interest & support.

Daily we are getting around 15-20 children attendance.
 
Special Request: We need as many Volunteers who can guide us on different Games/ Activities to attract the children and to teach moral things (indirectly) through these games/activities.

From this Friday we are starting to give One Glass of Milk on every Friday to the children. This is sponsored by Mr. K. Surendra

For more please reach us
Guru Raghavavendra     :               9440971489 (Coordinator)
Durga Prasad                     :               7207299906 (Coordinator)
Ranganath                          :               9885613697 (Lead)

Latest Pics:

Special appreciations to New volunteer Durga Prasad & Guru Raghavendra for their active participation and coordination (with  the help of other Volunteers in the Team)


Love all-Serve all
AMMA Srinivas
www.aswa.co.in