ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, August 04, 2010

"Essay Writing & Elocution Competitions" for the month 31.07.2010@ Govt. High School, Dharam Karam Road, SR Nagar

Hi All,
Firstly, let me convey my hearty wishes to each and every volunteer to make our career guidance program a grand success. On Saturday (31-7-2010) we have reached school at 9.50 A.M. and made all arrangements to conduct Essay writing competition. We gave 25 Minutes time to children for Essay writing competition and started at 10.00 A.M. Completed by 10.25 AM. Later we gave 15 Minutes break just before starting Elocution competition. We have started Elocution competition at 10.45 A.M. and finished it by 12.15 PM.

Children have participated in the both competitions very actively, they have put all efforts to show their perfection in the competitions, we have to thank them for their discipline and commitment towards completing the program in a smooth way.

My special thanks to Head Master Miss. Bharathi garu for giving us this opportunity to conduct competition, at the same time we should not forget to convey our thanks to teachers (Miss. Geeta, Dobera and Mr.Mujeeb).  They have given good support in completing the program.

I feel we don't have any other good occasion better than Independence Day (15-08-2010) to distribute prizes to the winners, hope u all agree with me.

Below are the details of the volunteers who made this even a grand success. Thanks for their selfless efforts.
Volunteer Names

Srinivas Kumar
Manoj Kumar
Ranganath
Srikanth
Aditya
Suresh Singh
Kondala Rao
Shabhashi Sayyad
K. Nizamuddin Khan
Arun raj
Rahul
Srinivas Prasad Rao
Veerabhadran
Haritha
Sirisha 
K. Veerabhadran.