ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 26, 2010

COMPETITIONS AT FORUM FOR STREET CHILDREN ON 08.08.10

Dear Team,

I have visited FORUM FOR STREET CHILDREN on 8th August, 10 to conduct QUIZ, DRAWING COMPETITIONS along with HELPING HANDS TEAM and also to plan the further proceedings on how to go in this home to transform the children.

Lakshi Kanth Mantri explained his views of how to go on….he wants create committees involving Students of the same home. He wants to create Hygiene, Computer and Library committees and assign the home management responsibilities to the children.

But we (AMMA-ASWA) are more aiming at transforming the children attitude by inculcating discipline and creating interest on studies and also to change their attitude.

I decided to appoint a full time warden (student/men who have service motto) with full control on children instead of appointing a tutor for 2 or 3 hours daily (who have no control on children except these few hours).

We are working on this along with HELPING HANDS NGO. Once we get the permission from HOME MANAGEMENT. We will search for the person who is willing to do this job once we get the permission.

Will wait  every update …..Love all-Serve all
AMMA Srinivas