ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, August 25, 2010

Fwd: Career guidance program @ 23rd August 2010 -- 9.30 A.M. to 12.00 P.M.

Dear all,


I'm happy to inform you all we have successfully completed the first phase of career guidance program i.e., conducting competitions in Govt. high school at Chintalguda (Chintalbasti), Khairatabad in Hyderabad. We reached school by 9.45 am(app.). Firstly we took permission from Smt. Jaya garu ( Assistant Head madam) &                  Sri Loknadham garu ( Head master) and started competitions as per the schedule.

Essay writing competition:

We have started essay writing competition by 9.55 am (app.) and ended with 10.25 am (app.). 24 children from 8th to 10th class were actively participated in this competition.

Elocution Competition:

We have started elocution competition by 10.45 am (app) and ended by 12.50 pm (app.). 27 children from 6th to 10th class were actively participated in this competition.

List of active volunteers are as follows:

  1. Kumari R. Srivalli
  2. Mr. S.Sreenivasa prasad Rao
  3. Mr. K. Veerabhadran
  4. Mr. Manoj
  5. Mr. Kanaka Rao
  6. Mr. Prasanna krishna
  7. Mr. Bala chandrudu
  8. Mr. Ranganath
  9. Mr. M.N.R.R.V.Srikanth.

It was a great experience that all the children participated actively in the competition. We would like to thank each and every one who have made  this event a grand success. Results for the above will be intimated shortly.

Thanks,

Love all - Serve all.
Amma Social Welfare Association (ASWA)