ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 27, 2010

Fwd: Scholarship for Engineering students ( Conditions apply )



---------- Forwarded message ----------
From: panasaram krishna <panasaram007@gmail.com>
Date: Fri, Aug 27, 2010 at 7:44 AM
Subject: Scholarship for Engineering students ( Conditions apply )
To: birdsofsamefeathers@googlegroups.com


 
One more Scholarship for open to all , but only for students joining engineering in VR Siddartha Engineering college, Vijayawada  and few more conditions
 
 

The Alumni of Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College and Siddhartha Academy of General & Technical Education, Vijayawada are providing scholarships to the academically bright and needy students opting to join V. R. Siddhartha Engineering College, Vijayawada from the academic year 2009 - 2010. For the academic year 2010 – 2011, twenty five (25) scholarships will be provided. Applications can be downloaded from college website or can be photocopied or can be collected from the Principal's office, The college provides excellent infrastructure, staff, placement, and separate hostels both boys and girls within the campus. For more information, please visit the website www.vrsiddhartha.ac.in

 

Scholarship Amount Scholarship is in the form of grant of a from Rs 15,000 per year to Rs 30,000 or full tuition fee waiver for the entire four-year course period, will be paid.

 

Eligibility

1. Candidates who passed SSC / equivalent exam with not less than 80%

2. Should have passed out from Zilla Parishad / Municipal / Government run / Government aided or schools run by Non Governmental Trusts for poor children.

3. Should have passed all SSC / Intermediate / Equivalent and EAMCET exam in first attempt only.

4. Should join B. Tech. in VR Siddhartha Engineering College, Vijayawada in 2010-11 if selected for scholarship.

 5. Ranks less better than listed below will be considered Boys Girls EAMCET 5,000 10,000 For continuation of scholarships after the first year, the scholar should have good academic standing i.e. no backlogs and a minimum of 60% aggregate marks or as prescribed by the screening committee and should not be subject to any disciplinary action for any act of misconduct at any time.

 

Last Date for Submission of Application Application complete in all respects should reach the following address Please courier / speed post the completed application to: Prof. G Sambasiva Rao, PhD Vice-Principal V.R.Siddhartha Engineering College Kanuru Vijayawada - 520 007 AP

 

Communications Candidates selected by a screening panel will be communicated by email / phone before the Engineering counseling so as to enable the scholars to opt for V R Siddhartha Engineering College during counseling. For further details, please contact by email along with your phone number either Prof Sambasiva Rao gsr@vrsiddhartha.ac.in or Prasad Chundru vrsecosa@gmail.com

 


--
Panasaram007