ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 27, 2010

Scholarship for +1 students ( Girls , 55% score in 10th,....... )---------- Forwarded message ----------
From: panasaram krishna <panasaram007@gmail.com>
Date: Thu, Aug 26, 2010 at 11:52 PM
Subject: Scholarship for +1 students ( Girls , 55% score in 10th,....... )
To: birdsofsamefeathers@googlegroups.com


Hello Friends
May be i am putting the important information in the last moment,but still people who wanted to help the minorities in getting the scholarship still you have chance. Even i am running for the final make up and busy in the activity from the last one day.

Before reading the below , take this point into consideration. Last date for reaching the scholarships to Delhi is 31st August.

Criteria for the scholarship :
1 ) Only for girls
2 ) +1 and +2 Students. ( Preferably +1 Students )
3) Should have 350 ( 55% ) marks in the SSC examination.
4) Any minority religion ( Muslims, Christian, Sikhs, Budhists ).
5 ) Family income less than one lakh per annum.

If they satisfy please go through the application form enclosed with details and complete the formalities. If you need any assistance please contact me. I can guide you : 9052311911

On behalf of ITMD group, we have tried to group up to 17 students from BHEL govt Jr college and making them to apply for the scholarships. They have to pay for the 20 Bond stamp paper and notary. Even they are not ready to pay that amount. So we have some how managed to help them with those things.

Hoping at least 10 of them get scholarships. 6000 Rs is the scholarship amount per annum. So for 2 years they will pay 12,000.

For more information , please visit the website : http://www.maef.nic.in/

Panasaram007