ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 06, 2010

Plantation at Govt. High School, Ameerpet on 02.08.2010


Hi Team,

We have successful completed our Plantation Program Under "Save Earth and Life"  on Monday 02.08.2010 at (10.30am).

Under this we have planted trees in Govt. High School, Ameer Pet. Few Children also participated in this program. We enjoyed a lot.  We came back with lot of happiness and satisfaction.

Our special thanks to School Management ………….

My special thanks to each and every volunteer who made this event grand success.

Volunteers

K. Surendra Kumar
K. Veerabhadran
M.N.R.R.V. Srikanthi
G.Hymavath
Subhashini
S. Srinivasa prasadrao

For more click on

Love all-Serve all
AMMA Srinivs