ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 30, 2010

Fwd: Our 2 years Progress- A Book Let & Anniversary Pics


From: AMMA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2010 at 10:03 AM
Subject: Our 2 years Progress- A Book Let & Anniversary Pics
To: amma-social-welfare-association@googlegroups.com

Hi all


BOOK LET;

We released a book let (Pl refer attachment) of our activities till date (i.e. up to april10) in our 2nd anniversary celebrations. This contains how we initiated our group, homes visited, projects/activities completed, donations received, our expenditure and every detail about AMMA-ASWA in brief.

My special thanks to Uma Sankar for making such a wonderful book let…. You can receive the same from any of our active members.

Book Let is inaugurated by Sri. Thyagarajan Garu, in the meet itself.

To know more about our anniversary celebrations & pics please click on the below…..


Love all-Serve all
AMMA-ASWA MANAGEMENT TEAM