ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 13, 2010

Fwd: HELPING HANDS:Invitation for Programs at FFSC on 15 Aug 2010

We are working here at Forum For Street children along with Helping Hands Team. So any of our volunteers  need to be there on that day either in evening or morning.

Please go through the following for more details....

AMMA

---------- Forwarded message ----------
From: LAKSHMI KANTH MANTRI <lkmantri@bhelhyd.co.in>
Date: Fri, Aug 13, 2010 at 3:20 PM
Subject: HELPING HANDS:Invitation for Programs at FFSC on 15 Aug 2010


Dear All
                  Its time for all of us to celebrate  Independance Day on August 15th with flying colours.This year Helping  Hands Wishes to have its celebrations at FFSC (Forum For Street Children),James Street. The following is the schedule:

Morning:
Timings: 8am to 12am
 Program: Flag hosting ,Sweets distribution, Puuppet show,Address  by Poorna Chandra Rao 
(Tentative)

Evening:
Timings: 4pm to 7pm
Program: Prize distribution,Get-together ,Cultural programs by Inmates of FFSC
Address:
Forum For Street Children
RP Road
Ranigunj
Nearest MMTS stn: James Street
Contact:9490758619