ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 19, 2010

Fwd: Career guidance program @ 23rd August 2010 -- 9.30 A.M. to 12.00 P.M.


Dear all,


As a part of career guidance program for the month of August  we are planning to go to Govt. high school at Chintalguda (Chintalbasti), Khairatabad in Hyderabad.

Earlier I approached Smt. Jaya garu (Assistant Head madam) to conduct competitions in the school. She responded positively and has given the permission for the same. Topics that we have chosen for the competitions are as follows:

Essay writing --- Best student ( ఉత్తమ విద్యార్ది ) for 8th class, 9th class and 10th class for both English and Telugu mediums.

Elocution ---- Your Favorite National leader ( మీకు నచ్చిన జాతీయ నాయకుడు) will be conducted from 6th class to 10th class.

Interested volunteers can contact the following :

9000101177,9177999263

Your participation will definitely make this event a grand success.


Thanks,
M.N.R.R.V.Srikanth.