ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 31, 2010

Re: Income and Expense statement for three months (May, June, July, 10)

Dear all,

Please find the collections at T.Uma Shankar end, which he is submitted couple of days back..


30.07.10 Parrey.Ramesh           100.00
30.07.10 Merugu.Praveen           100.00
30.07.10 Kamasani.Venkatesh           250.00
30.07.10 Telidevarapalli.Uma Shankar           200.00
30.07.10 Baswapur.Mahesh           200.00
30.07.10 Nanduri.Rajesh           500.00


Love all-Serve all
AMMA Srinivas


On Fri, Aug 27, 2010 at 8:21 PM, AMMA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:

Hi Team,

Please find the enclosed Excel Sheet for the Income and Expense statement for three months (May, June, July, 10).

We are trying to enter all our accounts using TALLY, which is almost complete and will be finalized with in 10/15 days. So that we can have more organized reports and we can avoid spending time for preparing Excel sheet for our collections/expenses.

As we are totally involved in Activities and have no space because of office stress, we are unable to send this sheet from last two months. To avoid these problems we are using TALLY. So from next month onward you will get this statement regularly & monthly with out any longer delays.

Please check your contributions and let me know if you have any concerns @ 9177999263

Love all-Serve all
AMMA Srinivas