ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, August 24, 2010

Sponsoring Financial Weak studentsHi Friends,

Sree Venkateshwara Arts college in Hyderabad is interested to support the complete education of financially weak students.

They would like to support 3 to 4 Intermediate students and 3 to 4 Degree students free of cost.Courses they offer "CEC,MEC" in Intermediate and "Bsc Mstscs(maths,statistics,computer science), Bcom General,Bcom Computers" in graduation.

If you know/can find out students in Hyd from finacially weak background who have a minimum percentage of 50  please refer them to us.We would direct them to the college.This is a great opportunity for everyone to provide a free education to the poor students.

Please spread the message.

for more details you can reach me@ 9849365677