ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 27, 2010

RE: Scholarship ( S.V.VIDYADANA TRUST: TIRUPATI.)

Dear Friends,

Adjunt requirement of AB+ blood to Anuradha (she is suferred her father's condition he is admitted in YASHODA HOSPITAL, SOMAJIGUDA)

INTERESTED DONARS PLS CONTACT THIS NO:9949755941

thanks urs vijaya narasimha..,

"DONATION OF BLOOD LEADS TO SAVE THE LIFE"