ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 13, 2010

August 15th-Sunday Programs....

 

 

Hi Team,


 

We have the following Programs on this Sunday-15th August

  

  1. 8 -10 A.M                      -           Flag hoisting and sweet distribution at Forum For Street Children (along with Helping Hands Team)                 -           Srinivasa Prasad Rao @ 917799263

 

  1. 5 -7 P.M                        -           Cultural Activities, Puppet Show and Prize distribution at Forum For Street Children (along with Helping Hands Team)            -           Srinivasa Prasad Rao @ 917799263 (tentative)

 

  1. 8 -9 A.M                      -           Flag hoisting and sweet distribution at Bala Rakshak Foundation(BRF)          -           K.Surendra @ 9652332279

 

  1. 8 -11 A.M                      -           Flag hoisting and Prize distributions at Govt. High School, Ameerpet (for the competitions conducted on 31.07.10)          -           K.Surendra @ 9652332279

 

 

  • Our monthly meet has been postponed to next week i.e.22nd August, 10 due to busy schedule on this Sunday i.e. August 15th. (And also based on OT it is possible to CIQ'ians only to participate either in Morning/Evening only)

 

Monday

  1. Afternoon/Evening          -           Birthday Function Celebrations at DESIRE SOCIETY, Bollaram by Smitha Garu on the occasion of her son's birthday and distributions of provisions and sweets. For more @ 9177999263

 

Thanks & Regards

S.Sreenivasa Prasad Rao

 

 

 

 

 

 Happy  Independence  Day  in Advance ...  

 

               JAI H
                JAI HIN JA
                 JAI HIND JAI HI
                   JAI HIND JAI H
                 JAI HIND JAI HI
                  JAI HIND JAI
                  JAI HIND JAI
                    JAI HIND JAI
                    JAI HIND
                    JAI HIND J
                   JAI HIND JAI H
                 JAI HIND JAI HIN
                JAI HIND JAI HIN                                  JAI H
              JAI HIND JAI HIND J                               JAI HIND J
             JAI HIND JAI HIND JAI H                 J         JAI HIND J
        JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI              JA     JAI HIND JAI
       JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND J        JA      JAI HIND
        JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIN
         JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND J JAI HIND JAI
          JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND  JAI HIND JAI
   JAI HI JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIN        JAI HI
  JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND      JAI H
      JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI        JAI
    JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIN        J
      JAI HI JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI
       JAI H JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND J
              JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND
             JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI HIND
              JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI
              JAI HIND JAI HIND JAI HIND JAI
              JAI HIND JAI HIND JAI HIND J
              JAI HIND JAI HIND JAI HIND
              JAI HIND JAI HIND JAI HIN
               JAI HIND JAI HIND JAI HI
                JAI HIND JAI HIND JA
                JAI HIND JAI HIND J
                 JAI HIND JAI HIN
                  JAI HIND JAI HIN
                  JAI HIND JAI HI
                   JAI HIND JAI H
                    JAI HIND JAI
                    JAI HIND JAI
                    JAI HIND JAI
                      JAI HIND
                      JAI HIN
                       JAI HI
                        JAI H
                         JAI
 
 

Love all - Serve all
"Amma" Srinivas
9177999263/9000199263
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

నేను మనిషిని  ప్రేమిస్తాను..నేను మనిషిని నమ్ముతాను..నేను సాటిమనిషికి చేతనైన సాయం చేస్తాను..
ఎందుకంటే నేను మనిషిని అనే ఒక చిన్న స్వార్ధం