ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 29, 2013

Food Distribution under Annam Parabrahmam Project <22nd jyly, 2013>

Hi all,

On 22nd July we successfully completed food packets distribution at Niloufer hospital.
Mr Naga Mohan Kumar prepared 33 packets of Lemon Rice at his home.

Naga Mohan Kumar, Raju and myself distributed the same in the hospital premises to the patients attendees.
I am very thank full for their dedication, as they distributed packets even in heavy rain. Thanks for their valuable support
We will decide whether to to continue distribution at hospitals or not in our coming meet.
Love all-serve all
Sarath Chandra.V

On Sat, Jul 20, 2013 at 9:50 PM, Sarath Chandra Vakati <svakati@spcapitaliq.com> wrote:

Dear all,

Thanks for your continuous support for Annam parabrahmam project.  

Under this Project we are conducting food distribution on 22nd july 2013,

 At 7p.m to 8p.m in NILOUFER HOSPITAL.

This time our volunteer Mr. Mohan Naga Sai kumar is preparing food by own at his home.

Interested can join & participate.

contact : sarath Chandra @ 9704412335/ Srinivas: 9177999263


Thanks,
Sarath Chandra.v
Love all-serve all
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.