ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 05, 2013

Introductory & 1st Session @ GBE Primary School

1st Session:On Monday (01-07-2013) we conducted first session @ GBES School.

Details:-
  1. 5mins Meditation
  2. Explained Acthullu, Hallulu&vattulu
  3. Explained about traffic rules
  4. Explained class room maintenance
  5. Story Tellin
 Gave home work for the children about    Acthullu, Hallulu&vattulu

Volunteers: Prabha, Susmitha, Sai Kumar, Naga babu, Sarath Chandra, Srinadh, VenkateshIntroductory Session: On Monday (24-06-2013) 
  • Today we completed introduction session @GBES School
  • We explained our overall project
  • Explained a story

Volunteers Participated : Stanley, Srinadh, Sai Kumar and Haritha

Thank you 

Love all - Serve all
V.Haritha