ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 17, 2013

VISIT OF VIVEKANANDA OLDAGE & ORPHAN HOME, MIYAPUR ON 14th July SUNDAY@ 10AM

Hi Friends
on 14th July, 2013 we have visited Vivekananda Orphan & Old age home, Madinaguda, Miyapur under of Share & Care Project Monthly Visit. The following is the Summary of the activity.

  • Visited Old Age Home & share knowledge with them & Entertainment Activities.
  • Visited Children Home & Distributed Note books, copy writing books & Entertainment Activities.
  • Explain about discipline and a moral story.
  • Total 19 Volunteers Participated 
  • Our Special appreciations to New Volunteers 
  • We have donated worth Rs. 2300/- Groceries and worth Rs. 500/- food items.
 
Thanks & Regards

B.Naresh Kumar
ASWA.
Share & care Project
9666664562.