ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 26, 2013

VISIT TO ASRAYA HOME ON 28-07-13 IN ANANTAPURAM

Dear all,

This Sunday (28-07-2013) we are going to  visit Old age Home in Anantapuram.


Date      :           28th July, 2013- Sunday
Time     :          3:30 P.M - 6:30 P.M
Venue   :           Asraya Home-Katigankaluva(v),
Anantapuram.
Activities includes:
* Rice Bag Donation  (v)
*  Entertaining Activities

Please join and spare your  3 hours valuable time to see smile on their faces....

For details contact  naveen@9849685946


Love all - Serve all

P.Naveen Kumar

Amma Social Welfare Association  (ASWA) 

WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157 Ananthapuram: +91-9849685946