ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 02, 2013

Food Distribution Program on 16th June-Sunday

From: sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> Date: Mon, Jul 1, 2013 at 2:29 PM


We success fully completed food distribution on 16th June to road side destitute patients.

17 packets of lemon rice prepared by  our volunteer Naveen.

Volunteers participated:
1.Uday (new volunteer)
2.Vaheeda
3.Naveen Kumar
4.sarath Chandra.
Volunteers divided in to two teams and distributed in bellow areas,

Areas covered:
Team 1(uday & Sarath):E.S.I, Ameerpet,R.P. road, secunderbad, Tarnaka Lower tank bond.
Team 2(Naveen & Vaheeda): Narayana guda, R.T.C cross roads, Nampally, NIMS hospital.

Some snaps about program:
   
Thanks to all volunteers participated and supporters.
On Sat, Jun 15, 2013 at 1:00 AM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Dear All,

This sunday we are going to conduct Food Distribution  to Road side destitutes under Annam Parabramham project on 16th June-Sunday @ 11am, from Ameertpet to Secunderabad areas.
We need 4 volunteers for this activity, preferably who have vehicles.
If anybody interested to participate, pleae call us @ 9700546866/9177999263.


Please confirm ur participation by saturday(15-june) evening
Love all - Serve all
Sarath chandra.v
co-ordinator