ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 10, 2013

Food Distribution In Anantapur On 4th July 2013

On Occasion of Swami Vivekananda Death day on 4th July, our volunteers completed food distribution program under Annam Parabrahmam project.


This time we distributed Breakfast "UPMA" and Bananas to 40 destitutes.Food was sponsored by Basha Gari owner( VedaMatha Ricemills,old town ,Anantapur.)

They started in the morning @7:30 A.M and ended @10 A.M. New volunteers are participated in this program.

Thanks to all volunteers.

Volunteers: Amar,Basha Garu,Chandra Sekhar,Raju Book stall owner son.Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)