ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 22, 2013

NATURAL FORMING Awareness Session and Green Activities at Cherlapalli Open Air Jail

Hi

As intimated earlier, Yesterday we have visited Jail with Sri Vijayaya Rama Raju Garu. We discussed the following and which will start shortly once they arranged DESI COW. Anjaiah Garu (BJP) also came with VIjay Ram Garu.

  • Construction of Rain Water Harvesting Pit and/or Channelizing water into unused lake. We asked them to construct Check Dam with Soil. They said they will do it in this week. So that we can channelize and save lot of water.
  • Starting "ZERO BUDJET - NATURAL FORMING" in more than 10 acres of land in Jail. For which Vijay Ram Garu requested for a Desi Cow
  • Anjaiah garu promised to arrange 10 Cows to Jail. Once COWs are arranged we start NATURAL FORMING.
  • 30 Mins session on Natural Forming to the Prisoners and ASWA Volunteers.
  • We are very keen to start here because success of this will spread the Natural Forming into 150 Villages of Prisoners. They are very interested to spread it, if it is successful.  Vijay Ram Garu is very confident.
Next Events : We have taken permission for the below events (Shortly list out the dates)

  1. Thalassemia Blood Donation Camp
  2. First Aid Session by Dr. Sundar Garu  
We enjoyed a lot in the Crop Fields.... Natural and Fresh air..... Enjoyed it. Sri Vijaya Ram Raj, Anjaiah Garu and 12 Volunteers from ASWA participated in this event.

Due to lack of volunteers we didn't look after the help requests. In 10-15 days we do the same. Venkateswar Reddy garu has also requested us for the same (again in yesterdays visit) 

More details about our Previous and 1st Visit @ http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2013/07/visit-of-cherlapalli-open-jail-on-30th.html