ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 03, 2013

Books Distribution @ Hampapuram Govt School on 1st July, 2013

Dear all,

As earlier said that we planned to distribute books to hampapuram also.

So, we distributed Books On 1st July,2013 to 90 students consist of 1st to 7th class Students in HAMPAPURAM Govt School (16 Kms from Anantapuram). For each student we given 3 note books and remaining books will distribute soon.

We invite a guest for this program C.C.Venkata Ramudu (retired Head Master) of this school. he relived      from his services end of the June 2013.So ,invite him as guest for this program.

Thanks for spending valuable time with us  sir(C.C.Venkata Ramudu (retired Head Master).

Special thanks to Basha garu for providing books to students.

I really inspired by his dedication towards extending his support  to expand  AMMA  services to all.

Pics will update soon.

Volunteer's Participated: Amar, Chandra Shekhar, Basha  Karuna Kara (Naveen Friend )

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
ANANTAPUR TEAM.
Amma Social Welfare Association  (ASWA)