ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, July 28, 2013

Essay Writing Competition on 6th July 13 in Govt. High School,Chintal basti, Kairathabad, Hyderabad

Hi,

We have conducted 1st competition under PDP, Essay Writing (Subject : "Viharayatralu, vaati avasyakatha") on 6th July in this School. Around 50 students participated.

We have collected project work for same topic and announced next session competition (elocution )topic - "Plastic-Meaning, Uses, Drawbacks & its Preventing Steps".

Participated Volunteers :
1. Kishore  2. Srinivasa Prasadaro 3. NagaBabu

                              

On Fri, Jul 5, 2013 at 12:18 PM, nag babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:

 Hi All,

As we discussed,We have a 1st competition (Essay Writing) on 6th July 13 in Govt. High School,Chintal basti, Kairathabad, Hyderabad.

Note : Need regular Volunteers (For this School and we are conducting competitions sessions two more schools as you know)so we have to prepare separate groups for each school, so if any one interested,please let me know  

Interested ones Join me @9032840686/9494567367 or Srinivas @ 9177999263


Love All - Serve All
Naga Babu 
Ph : +91-9032840686/949456367
Vikas Coordinator
Amma Social Welfare Association