ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 08, 2013

Weekly Personality Development and Soft skills workshops by Hyd Sai Youth @ Shivam Road

Hi all,

Hyd Sai youth is conducting Weekly Personality Development and Soft skills workshops at Shivam, Shivam Road, Hyderabad.

Interested can contact Sathyedra – 9963266696, Dhananjay – 9885245662 or www.saiyouth.org

Unemployed youth can use this opportunity to increase their Soft Skills, which will be very useful for their job searching etc.,From: Shanmukha Rao [mailto:jshanmukha@gmail.comSent: Monday, July 08, 2013 9:43 AM
From: <Hyderabadcityyouth-owner@yahoogroups.com> Date: Tue, Apr 30, 2013 at 5:03 PM
Subject: -Hyd Sai Youth- Re: Sri Sathya Sai Reprogramming Lives,Shivam
To: Hyderabadcityyouth@yahoogroups.com
Sairam Brothers,
 
Soft skills workshop is going to kick off tomorrow in Shivam at 9:00 AM. Our first speaker is Sri Mallesh garu , who is a consultant cum trainer for lot of corporates and institutions.

Please be there to support and encourage our new RPL brothers. If any of our friends, relatives or neighbors are in search for job opportunities, do remind and enroll them in this program.

Contact numbers: Sathyedra – 9963266696, Dhananjay – 9885245662

Let us all pray Swami that this program is successful and lots of young students get benefited out of this.

Jai Sairam

--- In Hyderabadcityyouth@yahoogroups.com, DHANANJAY RAOWith Love,
Shanmukha