ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 03, 2013

BOOKS DISTRIBUTION TO GONIDINLA GOVT SCHOOL CHILDREN'S.ON 24-06-2013

BOOKS DISTRIBUTION TO GONIDINLA GOVT SCHOOL CHILDREN'S.

As we know  that last  year  we distributed books to HAMPAPURAM  SCHOOL CHILDREN'S which is 16kms away Anantapuram. 

This year we planned to distribute books to 2 schools  i.e. Gonidinla  Govt school and Hampapuram Govt school

On 24th June,2013 we distributed Books to 89 students consist of 1st to 7th class Students in Gonidinla Govt School (40 Kms from Anantapuram). For each student we given  5 note books.

Thanks to Raju book Stall, Anantapur for sponsoring books with help of Basha garu .

Special thanks to Basha garu for providing books to students.


FOR  PICS CLICK ON THIS:EVENT ALBUM

Volunteers Attend:
Fakruddin
Basha
Naveen
Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
ANANTAPUR TEAM